top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Reklamation & Garanti

Reklamation och Garantier för Digitala Läkarbesök

Välkommen till Obesitaskollen.se, en tjänst från Aceso Care AB. Vi är engagerade i att erbjuda högkvalitativa digitala läkarbesök och relaterade tjänster, inklusive blodprovstagning. Vi förstår vikten av tydlighet när det gäller våra kunders rättigheter, särskilt i frågor som rör reklamation och garanti. Nedan finner du information om dina rättigheter som konsument, i enlighet med gällande lagar och regler inom digital handel för vårdgivare.

#### Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har konsumenter generellt en ångerrätt på 14 dagar. Dock, när det gäller digitala tjänster, som våra digitala läkarbesök, gäller ångerrätten inte om tjänsten har fullgjorts och du som konsument uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas under ångerfristen, samt erkänt att ångerrätten därmed går förlorad[1]. Detta innebär att om du genomför ett digitalt läkarbesök och uttryckligen har godkänt att besöket startar, kan du inte ångra tjänsten efter att den har utförts.

#### Reklamation vid fel eller brister

Om det digitala läkarbesöket eller de blodprovstjänster vi erbjuder inte motsvarar det vi utlovat, eller om du upptäcker fel på tjänsten, har du rätt att reklamera. Enligt konsumentköplagen har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller i vissa fall hävning av köpet[4]. Dessa rättigheter gäller under en period på två år från det att tjänsten tillhandahölls[5].

#### Hur du går tillväga

Om du vill utöva din rätt till reklamation, ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt med en beskrivning av problemet. Vi strävar efter att hantera alla reklamationer snabbt och till din tillfredsställelse. Om vi inte kan komma överens, har du som konsument rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad[3]. Det är viktigt att du först har försökt lösa tvisten direkt med oss innan du vänder dig till ARN.

#### Sammanfattning

På Obesitaskollen.se är vi dedikerade till att erbjuda tjänster av hög kvalitet och att säkerställa att våra kunders rättigheter respekteras. Vi följer svensk lagstiftning och riktlinjer från Konsumentverket för att ge dig som konsument trygghet i dina digitala läkarbesök. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.

Vi värdesätter ditt förtroende och ser fram emot att fortsätta erbjuda dig tjänster som bidrar till din hälsa och välbefinnande.

För mer information om dina rättigheter som konsument, besök gärna Konsumentverkets webbplats eller hallakonsument.se[1][3].

Citations:
[1] https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/telekom/marknadsforing-i-och-av-appar-och-digitalt-innehall/
[2] https://lagen.nu/sou/2021:17
[3] https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/digitala-tjanster-och-digitalt-innehall/
[4] https://lagen.nu/prop/2021/22:85
[5] https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_sv.htm
[6] https://lagen.nu/2022:260
[7] https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038
[8] https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2023/digitala-tjanster-till-privatpersoner---stora-utvecklingsmojligheter-for-statliga-myndigheter.html
[9] https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/avtal-kop/galler-konsumentkoplagen-nar-vi-saljer-digitala-varor-eller-innehall/
[10] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260/
[11] https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/ehalsa/dethargorskrinomehalsa/digitalavardtjanster/ersattningardigitalavardtjansteriprimarvarden.28836.html
[12] https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/fel-pa-varan-som-kunden-kopt/
[13] https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2022/digitala-lakarbesok-och-hyrlakare-i-sjukskrivningsprocessen.html
[14] https://www.regeringen.se/contentassets/9bd6487d175e426881ac5b5b4868b4d5/avgift-vid-provning-av-en-tvist-hos-allmanna-reklamationsnamnden.pdf
[15] https://www.arn.se
[16] https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/ekonomiskt-bistand/skuldproblem/konsumentverket-uppgift-och-tjanster/
[17] https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_sv.htm
[18] https://www.konsumentverket.se/for-foretag/olika-saljkanaler/regler-nar-du-saljer-pa-internet/
[19] https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/e-handel-rattigheter/
[20] https://www.konsumentverket.se/for-foretag/olika-saljkanaler/regler-nar-du-saljer-pa-internet/e-handelslagen/

Garantier

Vi erbjuder digitala tjänster, som inkluderar digitala läkarbesök och remisser för blodprovstagning. För att göra det tydligt för patienten/kunden vad vi erbjuder och vad som inte är inkluderat i våra tjänster, följer vi några steg.

1. Vi är tydliga om våra garantier för digitala tjänster, inklusive garantier på tillgänglighet, leverans och betalning.
2. Vi är tydliga om våra tillgänglighetsgarantier, inklusive garantier på att patienten/kunden kan få tillgång till våra tjänster när de behöver dem.
3. Vi är tydliga om våra leveransvillkor, inklusive hur patienten/kunden kan få tillgång till våra tjänster och vad som är inkluderat i våra leveransvillkor.
4. Vi är tydliga om våra betalningsvillkor, inklusive hur patienten/kunden ska betala för våra tjänster och vad som är inkluderat i våra betalningsvillkor.
5. Vi är tydliga om vårdgarantin och hur den gäller för digitala tjänster, inklusive garantier på tillgänglighet, leverans och betalning.

Dessa garantier är enligt lagstiftning och andra regler, inklusive vårdgarantin och andra lagar som gäller digitala tjänster. Vi är tydliga om våra retur- och reklamationsrutiner, inklusive hur patienten/kunden kan återbetta varor och tjänster och vad som är inkluderat i våra retur- och reklamationsrutiner. Vi är också tydliga om våra uppföljnings- och tillsynsprocesser, inklusive hur patienten/kunden kan få tillgång till uppföljning och tillsyn och vad som är inkluderat i våra uppföljnings- och tillsynsprocesser.

Våra kontaktuppgifter, som inkluderar organisatoriska nummer, juridiska namn och marknadsnamn, postadresser, telefonnummer och mejladresser, är tydliga och lättförståeliga för patienten/kunden. Vi är också tydliga om våra försäljningsbevis, inklusive beskrivningar av varor/tjänster, priser, skatter och avgifter, samt förekommande garantier på vara eller tjänst.

Vi är tydliga om våra retur- och reklamationsrutiner, inklusive hur patienten/kunden kan återbetta varor och tjänster och vad som är inkluderat i våra retur- och reklamationsrutiner. Vi är också tydliga om våra leveranstider och logistik, inklusive leveransvillkor, betalningsvillkor och andra regler för betalarens reklamation och eventuella omkostnader vid returer av varan/tjänsten.

Vi är tydliga om våra betalningsvillkor, inklusive att betalningen kommer att ske via Swish i svenska kronor och förväntat leveransdatum. Vi är också tydliga om vårdgarantin och hur den gäller för digitala tjänster, inklusive garantier på tillgänglighet, leverans och betalning.

Om vi arbetar med privat vårdgivare är vi tydliga om våra uppföljnings- och tillsynsprocesser för privat vård. Det är viktigt att vi är klara och tydlig om vad vi erbjuder och vad som inte är inkluderat i våra tjänster, och att patienten/kunden har rätt tillgång till information om våra tjänster och garantier.

bottom of page