top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Fetma vs. Obesitas – Är Det Någon Skillnad?

När det kommer till hälsofrågor är det ofta lätt att fastna i terminologi och medicinska termer. Två av dessa termer som ofta används är "fetma" och "obesitas". Men vad innebär dessa begrepp egentligen, och finns det någon skillnad mellan dem?


Vad är fetma?Fetma är ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av överflödig kroppsfett som kan påverka hälsan negativt. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar fetma som en onormal eller överdriven fettansamling som kan vara skadlig för hälsan. En vanlig metod för att mäta fetma är genom kroppsmasseindex (BMI), där en person med ett BMI på 30 eller högre anses vara fet.


Vad är obesitas?

Obesitas är faktiskt bara det latinska ordet för fetma. På svenska används ofta termen "obesitas" i medicinska sammanhang för att beskriva samma tillstånd som fetma. Det innebär en överansamling av fett som är tillräcklig för att hälsan ska påverkas negativt. Precis som med fetma, används BMI för att kategorisera obesitas i olika klasser: klass 1 (måttlig obesitas, BMI 30–34,9), klass 2 (svår obesitas, BMI 35–39,9) och klass 3 (mycket svår eller "morbogen" obesitas, BMI 40 eller högre).


Så, är det någon skillnad?

När det kommer ner till grundläggande betydelse, nej, det finns ingen skillnad mellan termerna "fetma" och "obesitas". Båda termerna refererar till samma tillstånd av överflödigt kroppsfett som är skadligt för en persons hälsa. Skillnaden i användning är mer en fråga om språk och kontext, där "obesitas" oftare används i medicinska och vetenskapliga sammanhang, medan "fetma" är mer vanligt i dagligt tal.


Varför är det viktigt?

Att förstå dessa termer är viktigt eftersom det hjälper i kommunikationen om hälsorelaterade frågor. Korrekt användning av medicinska termer kan bidra till en mer exakt förståelse av tillstånd och hjälpa till i dialogen mellan vårdgivare och patienter. Dessutom kan det hjälpa individer att få rätt typ av behandling och stöd som de behöver för att hantera deras hälsotillstånd.


Fetma är en växande folkhälsoutmaning världen över och det är viktigt att vi alla förstår dess betydelse och de risker som kommer med tillståndet. Genom att sprida kunskap och information om fetma och obesitas kan vi tillsammans arbeta för bättre hälsa och välmående för alla.


Det här blogginlägget syftar till att klargöra terminologin och understryka att det inte finns någon skillnad mellan "fetma" och "obesitas" bortsett från språkbruk. Genom att förstå dessa begrepp kan vi bättre adressera och hantera denna hälsoutmaning.
Comments


bottom of page