top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

WHO fakta


Nyckelfakta:


År 2022 levde 1 av 8 personer globalt med fetma.


Sedan 1990 har antalet vuxna med fetma mer än fördubblats, och antalet tonåringar med fetma fyrdubblats.


 

• Under 2022 var 2,5 miljarder vuxna (18 år och äldre) överviktiga, varav 890 miljoner levde med fetma.

• Samma år var 43% av de vuxna över 18 år överviktiga och 16% levde med fetma.

• 37 miljoner barn under 5 år var överviktiga under 2022.

• Över 390 miljoner barn och ungdomar mellan 5 och 19 år var överviktiga, inklusive 160 miljoner som levde med fetma.

Översikt:

• Övervikt innebär ett överskott av fettvävnad.

• Fetma är en kronisk sjukdom definierad av ett överflöd av fettvävnad som kan påverka hälsan negativt, öka risken för typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar, påverka benhälsan och reproduktionen, och öka risken för vissa cancerformer. Fetma påverkar livskvaliteten, exempelvis sömn och rörlighet.

• Diagnos av övervikt och fetma görs genom att mäta vikt och längd och beräkna kroppsmasseindex (BMI): vikt (kg) dividerat med längd i kvadrat (m²). BMI är en indikator på fettmängd, men ytterligare mätningar som midjemått kan också användas för att diagnostisera fetma.

BMI-kategorier för definition av fetma varierar beroende på ålder och kön:

Vuxna:

• För vuxna definieras övervikt som ett BMI på minst 25, och fetma som ett BMI på minst 30.

Barn under 5 år:

• Övervikt för barn under 5 år definieras som en vikt för längd som är mer än 2 standardavvikelser över medelvärdet enligt WHO:s tillväxtstandarder, och fetma som mer än 3 standardavvikelser över medelvärdet.

Barn mellan 5–19 år:

• För barn i åldern 5–19 år definieras övervikt som ett BMI för ålder som är mer än 1 standardavvikelse över WHO:s tillväxtreferensmedian, och fetma som mer än 2 standardavvikelser över medianen.

Fakta om övervikt och fetma:

• År 2022 var 2,5 miljarder vuxna över 18 år överviktiga, inklusive över 890 miljoner vuxna som levde med fetma. Det motsvarar 43% av alla vuxna (43% män och 44% kvinnor) som var överviktiga, en ökning från 1990 då 25% av vuxna var överviktiga. Prevalensen av övervikt varierade regionalt, från 31% i WHO:s sydostasiatiska och afrikanska region till 67% i Amerikas region.Commentaires


bottom of page