top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Personer med övervikt och fetma möter ofta stigmatisering och fördomar,

Dåligt bemötande av överviktiga patienter inom vården är ett utbrett problem som påverkar både patienternas upplevelse av vården och deras hälsa negativt. Flera studier och rapporter belyser olika aspekter av detta problem.


## Stigmatisering och Fördomar


Personer med övervikt och fetma möter ofta stigmatisering och fördomar, både i samhället och inom vården. De beskrivs ofta med negativa stereotyper som "lat", "okunnig" och "karaktärslös" vilket påverkar hur de bemöts av vårdpersonal[2][6]. Denna stigmatisering kan leda till att patienter känner skam och skuld, vilket i sin tur kan avskräcka dem från att söka vård[6][8].


## Patienternas Upplevelser


Patienter med övervikt och fetma upplever ofta att deras viktproblematik överskuggar andra hälsoproblem de söker vård för. Detta kan leda till att deras andra hälsoproblem inte får den uppmärksamhet de behöver[1]. Många patienter rapporterar att de får enkla och ofta oempatiska råd som att "äta mindre och motionera mer", vilket inte tar hänsyn till fetmans komplexa natur som en kronisk sjukdom[2].


## Vårdpersonalens Attityder


Vårdpersonalens attityder och bemötande spelar en avgörande roll i hur patienter med övervikt och fetma upplever vården. En studie visar att vårdpersonal ofta undviker att prata om patientens övervikt eller tonar ner informationen om risker, medvetna om att frågan är känslig och kan skapa skuld och stigma[2]. Detta kan leda till att patienter inte får den information och det stöd de behöver för att hantera sin viktproblematik.


## Strukturella Problem


Det finns också strukturella problem inom vården som bidrar till det dåliga bemötandet av överviktiga patienter. Brist på nationella riktlinjer, otillräcklig medicinsk specialistvård och bristande uppföljning är några av de problem som identifierats[2]. En rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att det finns stora brister i hur vården bemöter och behandlar vårdtagare på lika villkor, vilket kan leda till diskriminering[4].


## Förbättringsförslag


För att förbättra bemötandet av överviktiga patienter inom vården föreslås flera åtgärder:

- Utveckling av nationella riktlinjer för vård av övervikt och fetma.

- Utbyggnad av medicinsk specialistvård och strukturerade program i primärvården.

- Tydliga vårdnivårekommendationer och bättre uppföljning.

- Utbildning av vårdpersonal i att bemöta patienter med övervikt och fetma med empati och respekt[2][4].


Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns ett stort behov av att förbättra bemötandet av överviktiga patienter inom vården. Genom att ta hänsyn till patienternas individuella behov och undvika stigmatisering kan vården bli mer jämlik och effektiv.


Sources

[1] [PDF] Hur patienter med övervikt- eller fetmaproblematik upplever ... https://researchportal.hkr.se/ws/portalfiles/portal/35095063/FULLTEXT01.pdf

[2] Vårdens bemötande är avgörande vid vård av fetma - Vårdfokus https://www.vardfokus.se/halsa/vardens-bemotande-ar-avgorande-vid-vard-av-fetma/

[3] [PDF] Erfarenheter av att vårdas inom sjukvården hos patienter med ... https://lup.lub.lu.se/luur/download?fileOId=9122160&func=downloadFile&recordOId=9122149

[4] Rätten till sjukvård på lika villkor | DO https://www.do.se/kunskap-stod-och-vagledning/publikationer-om-diskriminering/2012/ratten-till-sjukvard-pa-lika-villkor

[5] Olika faktorer påverkar övervikt och fetma - Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/mat-fysisk-aktivitet-overvikt-och-fetma/overvikt-och-fetma/olika-faktorer-paverkar-overvikt-och-fetma/

[6] Fördomar skadar många med fetma, skriver forskare | SvD Debatt https://www.svd.se/a/BJ9VP9/fordomar-skadar-manga-med-fetma

[7] [PDF] Upplevelsen av mötet med vården för vuxna med övervikt. En ... https://researchportal.hkr.se/files/78389159/Sara_Holmstr_m_o_Malin_Brannebo_Examensarbete_R_tt.pdf

[8] Dåligt bemötande ett hinder i fetmavården - Dagens Samhälle https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/daligt-bemotande-ett-hinder-i-fetmavarden/

[9] [PDF] Hur stigmatisering av övervikt och fetma påverkar vården https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1584176/FULLTEXT01.pdf

[10] Riksförbundet Obesitas: Överviktiga får sämre vård - SVT Nyheter https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/riskforbundet-obesitas-overviktiga-far-samre-vard

[11] Jenny Vinglid: ”Personer med obesitas nekas vård” - KI Nyheter https://nyheter.ki.se/jenny-vinglid-personer-med-obesitas-nekas-vard

[12] [PDF] Överviktiga patienter i hälso- och sjukvården - Diva-Portal.org http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:305444/FULLTEXT01.pdf

[13] Vården är en fruktansvärd miljö om man är tjock” - DN.se https://www.dn.se/insidan/varden-ar-en-fruktansvard-miljo-om-man-ar-tjock/

[14] Jag vill bara få samma bemötande som en smal person hade fått” https://www.overviktscentrum.se/aktuellt/jag-vill-bara-fa-samma-bemotande-som-en-smal-person-hade-fatt/

[15] [PDF] Sjukvårdspersonalens attityder mot personer med fetma - GUPEA https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/22562/gupea_2077_22562_1.pdf?isAllowed=y&sequence=1

[16] [PDF] HUR UPPLEVER PATIENTER SOM LIDER AV ÖVERVIKT OCH ... http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:206443/FULLTEXT01.pdf

[17] [PDF] Stigmatisering av övervikt och fetma inom hälso - Diva-Portal.org https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1757506/FULLTEXT01.pdfComments


bottom of page